Vakantie verhuur Curacao

Algemene voorwaarden vakantieverblijven

Vakantie verhuur Curacao

Artikel 1 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Kas Kanoa Curaçao (hierna te noemen: verhuurder). Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een huurnota.

Artikel 2 – Betaling:
A: Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen huursom te worden voldaan. Als deze betaling bij verhuurder binnen is staat de reservering daarmee vast.
B: Het restant van de huursom dient bij het inchecken voldaan te worden. Dit bedrag wordt volgens de actuele koers berekend.

Artikel 3 – Huursom:
A: De overeengekomen huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven.
B: De gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij verhuurder bekend zijn ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4 – Reisbescheiden:
Verhuurder stelt de benodigde reisbescheiden (huurnota) per mail in het bezit van de huurder.

Artikel 5 – Annulering door de huurder:
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door huurder, geldt het volgende:
A: Bij annulering meer dan 40 dagen tot de dag van aankomst ontvangt de huurder het aanbetaalde bedrag terug van verhuurder.
B: Bij annulering vanaf 40 dagen tot de dag van aankomst is huurder de aanbetaling zijnde 25% van de huursom verschuldigd aan verhuurder.
C: Indien Covid-19-gerelateerde maatregelen omtrent reizen naar Curacao na het reserveren van een accommodatie worden gewijzigd en de reis van huurder hierdoor geen doorgang kan vinden, krijgt huurder een voucher voor een vervangend verblijf. De nieuwe datum zal in overleg bepaald worden.
D: Indien huurder de reis noodgedwongen moet annuleren in verband met een positief testresultaat, krijgt huurder op vertoon van de uitslag van deze pcr-test een voucher voor een vervangend verblijf. De nieuwe datum zal in overleg bepaald worden.

Artikel 6 – Borgsom: 
Huurder betaalt bij aankomst aan verhuurder een borgsom ter waarde van FL. 150,- per week voor de gehuurde accommodatie. Verhuurder zal bij het uitchecken de borgsom terugbetalen, onder verrekening van eventuele schade (zie artikel 9) en de verbruikte elektra (zie artikel 8).

Artikel 7 – Verplichtingen verhuurder: 
Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 8 – Verplichting huurder: 
1: Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.
2: Betaling van de eindschoonmaak zijnde €50,-.
3: Bij het uitchecken zal de betaling van gebruikte elektra plaatsvinden.

Artikel 9 – Schade: 
Huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode en door schuld van de huurder. 
Verhuurder adviseert de huurder om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten (werelddekking) met daarin meegenomen de mogelijke schade aan het vakantie verblijf door eigen schuld.

Artikel 10 – Kosten herstel: 
De kosten van onderhoud en herstel van gebreken bij normaal gebruik zijn voor rekening van de verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door de huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door de verhuurder worden terugbetaald, indien verhuurder goedkeuring daartoe heeft gegeven.

Artikel 11 – Opzeggingen door verhuurder:
A: Verhuurder heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
B: Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van verhuurder aan de overeenkomst in de redelijkheid niet kan worden gevergd.
C: Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend (bijvoorbeeld het niet naleven van huisregels, welke staan vermeld in de welkomstbrief die elke huurder ontvangt), komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

Artikel 12 – Wijziging door verhuurder:
A: Verhuurder behoudt het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden (overmacht). Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de huurder mee, nadat verhuurder van de wijzigingen kennis heeft genomen.
B1: In geval van wijzigingen doet verhuurder de huurder een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen genoemde 72 uur (3 werkdagen)
B2: Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn aan het oorspronkelijke aanbod. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken; de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en de klasse van de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
B3: De huurder die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken.
B4: In dat geval heeft verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de huurder. De huurder heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de huursom (of, indien de reis ten dele is genoten op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.
C1: Indien de oorzaak van de wijziging aan verhuurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van verhuurder. Of dit het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 13.
C2: Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor de rekening van de huurder.
C3: Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan verhuurder kan worden toegerekend, dragen beide partijen hun eigen schade.
C4: Indien de oorzaak van wijziging ligt bij een vliegtuig maatschappij dan is verhuurder daarvoor niet aansprakelijk.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en overmacht:
A: Verhuurder is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van uw boeking. De verhuurder is aansprakelijk voor de accommodaties en het verhuren daarvan. De verhuurder inspecteert de staat van de accommodaties alsmede de aanwezige inventaris na elke verhuurperiode en zorgt dat deze voldoet aan de omschrijving op de website. De huurder heeft het recht de accommodatie in huur te krijgen zoals deze omschreven staat op de website, dit valt onder de verantwoordelijkheid van verhuurder.
B: Accommodaties die niet (meer) voldoen aan de eisen van verhuurder zullen onmiddellijk uit het aanbod worden verwijderd.
C: Bij tekortkoming ontstaan door overmacht zal verhuurder alles in het werk stellen om een oplossing te bieden binnen de grenzen van de aard van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. Voorbeelden van overmacht zijn: natuurramp, stakingen, storm- of waterschade, inbraak of overval, bouwactiviteiten in de omgeving, oorlog (bedreigingen), woning die niet meer verhuurbaar is (bijvoorbeeld brand), pandemie, etc.
D: Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en schade, verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Open WhatsApp
WhatsApp.
Hoi, Welkom bij Roel & Sharon, Via WhatsApp kunnen wij u direct van dienst zijn. Hoe kunnen wij u helpen?