Algemene voorwaarden auto’s

Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op autoverhuurovereenkomsten tussen de verhuurder en een huurder van een voertuig.

Huur

Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling van de huur gepind te worden in guldens. De vooruitbetaling van de borg dient in euro’s te worden voldaan. Hiermee is de reservering definitief.

De borg wordt ingehouden tot alle gemaakte kosten als eigen risico betaald zijn. Zijn er geen bijzonderheden, dan zal de borg teruggestort worden na het inleveren van de auto.

De data die zijn vastgelegd bij de definitieve reservering zijn bindend.

De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt de auto later in gebruik genomen of eerder ingeleverd.

Op de eerste dag is de auto beschikbaar ’s avonds tussen 18.00 uur en 20.00 uur. De huurprijs gaat in vanaf de hierop volgende volledige dag en loopt tot en met de dag van inlevering. Op de laatste dag dient de auto uiterlijk om 15.00 uur ingeleverd te worden tenzij anders afgesproken.

Borg en verzekering

De auto is WA verzekerd. Bij kosten aan de huurauto, voortvloeiend uit een ongeluk, aanrijding, diefstal, inbraak of vernieling, wordt dit verhaald op de huurder.

Betreffende schade aan derden, die door verzekeraar op grond van de wet wordt vergoed, doch waarvan krachtens de poliswaarden geen dekking is: dit doet zich voor indien bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs ten tijde van het ontstaan van de schade – in dit geval zal de schade volledig op de huurder worden verhaald. Schade ontstaan zonder medeweten van de huurder is ook voor rekening van de huurder.

De huurder dient een borg van €250,- over te maken bij het maken van de definitieve reservering.

De borg kan nooit worden gebruikt als vooruitbetaling van de huur of worden aangesproken voor het dekken van enige andere kosten, anders dan waarvoor de borg bedoeld is. Het eigen risico van Fl. 500,- is per schadegeval.

Annulering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door huurder, geldt het volgende:

A: Bij annulering meer dan 40 dagen tot de dag van aankomst ontvangt de huurder het aanbetaalde bedrag terug van verhuurder.

B: Bij annulering vanaf 40 dagen tot de eerste dag van huur, is de huurder de borg van 250 euro verschuldigd aan verhuurder.

C: Indien Covid-19-gerelateerde maatregelen omtrent reizen naar Curacao na het reserveren van een accommodatie worden gewijzigd en het huren van de auto hierdoor geen doorgang kan vinden, krijgt huurder de aanbetaling volledig retour.

D: Indien huurder de huur van de auto noodgedwongen moet annuleren in verband met een positief testresultaat, krijgt huurder op vertoon van de uitslag van deze pcr-test het aanbetaalde bedrag volledig geretourneerd krijgen van verhuurder.

E: Indien door een vriendengroep/familie meerdere huurauto’s worden gereserveerd, geldt bovenstaande annuleringsregeling, echter bij A en B genoemde 40 dagen, wordt in dit geval 90 dagen.

Algemeen

Alleen diegenen die op het huurcontract vermeld staan met naam en rijbewijsnummer mogen de auto besturen.

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van en aan inzittenden of derden waarvoor bestuurder aansprakelijk mocht zijn.

Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten aan het voertuig verbonden, zoals motorbrandstof, parkeergeld of eventuele bekeuringen, voor rekening van huurder.

De huurder dient ervoor te zorgen dat geregeld het water- en oliepeil alsmede de bandenspanning worden gecontroleerd. Bij schade door nalatigheid hiervan, worden kosten verhaald op de huurder.

Een lekke band en schade aan de banden zijn voor rekening huurder. Hiervoor kan huurder terecht bij een ‘tire-repair-shop’. Huurder dient verhuurder direct op de hoogte te stellen indien werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de banden. Indien het voertuig wordt teruggebracht met een lekke (reserve) band, wordt hiervoor Fl. 350,- in rekening gebracht.

In geval van een defect aan het voertuig / interieur / en/of schade, overkomen of veroorzaakt met het gehuurde voertuig, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.


Huurder verplicht zich het voertuig niet te zullen (doen) overbelasten met passagiers, bagage, lading, enzovoorts.

Bij de pomp moet superbenzine worden getankt (gele slang bij de pomp). Bij aflevering van het voertuig dient de auto dezelfde tankinhoud te hebben als bij ontvangst. Kosten voorkomend uit verkeerd gebruik brandstof zijn volledig voor rekening huurder.

Het is niet toegestaan de auto gedurende de nacht te parkeren op luchthaven Hato. Parkeren in Otrobanda en Punda na 18.00 uur is op eigen risico. Bezoek aan Watamula National Park, Shete Boca National Park, piscaderaweg, parkeerplaats Kokomo beach, Baya Beach, Directeursbaai en onbewaakte stranden (stranden zonder bewaakte parkeergelegenheid) is geheel op eigen risico.

Bij diefstal en schade worden in deze gevallen alle kosten verhaald op de huurder.

De auto dient in dezelfde staat te worden ingeleverd, inclusief accessoires, reserveband en gereedschap. De auto dient schoongemaakt te worden geretourneerd (buiten en binnen).

Indien verhuurder dit noodzakelijk acht kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht (Fl. 50,-).

De auto is verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Schade en vervuiling door off-road gebruik van het voertuig vallen altijd en volledig ten laste van de huurder en zal ten minste de volledige borg worden ingehouden. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de schade hoger is dan de borg, zal navordering plaatsvinden.

Laat GEEN spullen achter in de auto. Dit voorkomt schade aan de auto en diefstal van spullen.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor bezittingen die worden achtergelaten in de auto. Bij schade aan de auto, waarvoor de borg wordt aangesproken, blijft de borgsom onder beheer van verhuurder totdat schadevergoeding is voldaan.

De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het negeren van waarschuwingslampjes en temperatuurmeters op het dashboard en schade veroorzaakt met opzet, voorwaardelijke opzet of met goedvinden van de verhuurder.

Het is ten strengste verboden modificaties of reparaties uit te (laten) voeren zonder toestemming van de verhuurder. Eventuele gevolgen hier van zullen anders volledig voor rekening huurder zijn.

Bij onbeheerd achterlaten van de auto dient de huurder de sleutel te verwijderen en de auto af te sluiten. Tevens dient het stuurslot gebruikt te worden.  Bij storing of schade zo spoedig mogelijk contact opnemen met verhuurder. Zelf opgeloste storingen aan de auto kunnen niet in rekening gebracht worden.

Roken in de auto is verboden.

Bij een ongeval of aanrijding is huurder tot het onderstaande verplicht:

 1. Auto NIET verplaatsen.
 2. De verhuurder direct op de hoogte stellen en de ‘Curacao Road Service’ bellen (199).
 3. Indien nodig, de verkeerspolitie waarschuwen (911).
 4. Auto mag alleen verplaatst worden met toestemming van ‘Curacao Road Service’.
 5. Instructies van de verhuurder op volgen, zoals het overleggen van een getuigenverklaring en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben.
 6. Zich van erkenning van schuld in welke vorm dan ook te onthouden.
 7. Het voertuig nooit onbeheerd achterlaten voordat alle veiligheidsvoorzieningen tegen ongevallen, diefstal en inbraak in het voertuig zijn aangebracht.
 8. De huurder verleent alle gevraagde medewerking tot verweer tegen aanspraken van derden of ter verkrijging van schadevergoeding van derden, en alle in verband met het ongeval door huurder/bestuurder ontvangen of aan deze betekende documenten en brieven enzovoorts aan verhuurder af te geven.


Indien NIET aan bovenstaande wordt voldaan vervalt het recht op schadevergoeding van de verzekeraar en zal de gehele schade op huurder worden verhaald

Het voertuig mag NIET worden gebruikt of bestuurd:

 1. Door een persoon die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.
 2. Indien juiste naam, leeftijd en/of adres niet op de huurovereenkomst is vermeld.
 3. Door een persoon onder invloed van alcoholische drank of van verdovende of opwekkende middelen.
 4. Door een persoon die lijdt aan geestelijk en/of lichamelijk gebrek, waardoor zijn vermogen om een voertuig te besturen en/of zijn oplettendheid wordt aangetast.
 5. Voor het vervoer van passagiers of goederen tegen vergoeding.
 6. Ten behoeve van een met de wet strijdig doel (zoals diefstal, smokkel, enzovoorts), in snelheidstests, voor het geven van rij-onderricht, wedstrijden of rally’s.
 7. Voor het voortduwen of slepen van een ander voertuig of trailer.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en renten, indien blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder; of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarvan indien verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was geweest, deze huurovereenkomst niet zou zijn aangegaan.

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen onveranderd.

Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn volledig voor rekening van de huurder.

Op de huurovereenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het recht van het land Curaçao van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden en/of rechten en plichten van betrokkenen bij overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Willemstad (Curaçao) en in spoedeisende gevallen de President van de Rechtbank in Willemstad, Curaçao.

Handtekening huurder:                                                         Datum:

Open WhatsApp
WhatsApp.
Hoi, Welkom bij Roel & Sharon, Via WhatsApp kunnen wij u direct van dienst zijn. Hoe kunnen wij u helpen?